Hydromet

Det fire-årige Hydromet prosjektet sikter på å styrke og utvikle hydrometallurgisk forskning og utdaning i Norge.

 

Prosjektet er er nært samarbeid mellom Norsk prosessindustri og ledende, norske forskningsinstitusjoner: Universitetet i Oslo (UiO), Universitetet i Trondheim (NTNU) og forskningsinstituttene SINTEF og IFE. Deltagerne fra prosessindustrien er Yara i Porsgrunn, Glencore Nikkelverk i Kristiansand og Boliden i Odda.

 

Hydrometprosjektet har to overordnede målsetninger:

  • Å utdanne kandidater med høy kompetanse i hydrometallurgi som er attraktive for norsk hydrometallurgisk industri og
  • bidra til å utvikle nye prosesser og metoder som muliggjør bruk av mineraler av lavere kvalitet (dvs. har lavere konsentrasjon av ønskede stoffer/metaller og som er mer komplekst sammensatt og/eller inneholder uønskede forurensninger) enn de som kan benyttes i dag uten økonomisk tap.

 

Prosjektet finansierer to doktorgradskandidater og en postdoktor. En av PhD'ene er forankret i Trondheim (NTNU) og de to andre er ansatt ved UiO. Hver kandidat arbeider med spesifikke oppgaver, men det er omfattende samarbeid på kryss av universitetene og forskningsinstitutt. Våre industripartnere er selvfølgelig også tungte inne i forskingen.

 

Oppgavene våre kandidater arbeider med kan kort beskrives som følger:

 

  • Fjerning av kadmium og andre giftige komponenter fra gjødsel-produksjonensstrømmene basert på oppløsning av mineraler med saltpetersyre (Yara). Vi undersøker hvordan partikler overtrukket med en funksjonel overflate kan benyttes på ulike steg i processen til å holde tilbake og separere kadmium. Ved å bruke partikler med en magnetisk kjerne kan disse enkelt fjernes fra prossesløsningene ved å bruke en kraftig elektromagnet. Hvis metoden viser seg å være vellykket vil den også tilpasses andre prosesser.
  • Ekstraksjon av kadmium fra prosessløsninger med høyt kloridinnhold, dvs. mineraler løst opp med saltsyre. Høyt innhold av Cd er et problem i produksjonen av nikkel (Glencore Nikkelverk) og er også en bekymring hvis Cd-nivået i avfallet blir høyt. Vi studerere spesieringen (den kjemiske sammensetningen) av kadmium i de svært komplekse industrielle saltløsningene med siktemål å finne egnede ekstraksjonsreagenser for å kunne fjerne Cd.
  • Halogenider som fluor og klorid kan ødelegge katoden i elektrolyseprosessen for produksjon av sink. Vi undersøker hvordan halogenider, spesielt fluor, kan fjernes fra utfellings og krystalliseringsprosessene som benyttes tilb å forberede prosessløsningene for elektrolyseprosessen benyttet av Boliden i Odda.

 

Hydreometprosjektet ledes av Prof. Jon Petter Omtvedt ved Univsitetet i Oslo. Dag Ø. Eriksen er ansatt som daglig leder av prosjektet.

 

Hydromet Prosjektet

Et UiO-NTNU-Sintef-IFE NFR BIA hydrometallurgi kompetanseoppbyggingsprosjekt i samarbeid med

Yara, Boliden Odda og Glencore Nikkelverk

2014-2018

Nettstedansavarlig: Jon Petter Omtvedt (UiO)